Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanların Sağlık Hizmetleri Sınıfına geçmelerini düzenleyen Kanun teklifi | Yeni Bizim Adana Gazetesi Web SitesiYeni Bizim Adana Gazetesi Web Sitesi

SON DAKİKA

Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanların Sağlık Hizmetleri Sınıfına geçmelerini düzenleyen Kanun teklifi

Bu haber 17 Kasım 2018 - 19:24 'de eklendi ve 2.638 views kez görüntülendi.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

İsmail KONCUK

           Adana Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Aile Hekimliği Sisteminin ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin önemli aktörleri “Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil tıp teknisyeni arkadaşlarımızın eleman olarak tanımlanması yıllardır tepki çekmektedir. Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 31. maddesinde 5258 sayılı Kanunda yer alan “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi “Aile Sağlığı Çalışanı” olarak değiştiriliyor.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Madde 31- Aile hekimliği hizmetini sunan kişiler, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları olarak tanımlanmış olmakla birlikte; “aile sağlığı elemanı’’ ismi yerine “aile sağlığı çalışanı” isminin kullanılmasının daha uygun olduğu ve bu hizmeti sunan kişiler tarafından da daha iyi kabul gördüğü değerlendirildiğinden, Kanunda geçen “aile sağlığı elemanı” tabirleri “aile sağlığı çalışanı” olarak değiştirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda toplam 12 hizmet sınıfı tanımı yapılmış olup hizmet sınıflarından biri de Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfıdır.

Hekim dışı sağlık çalışanları, mevzuatta “yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” olarak tanımlanmak yerine “sağlık hizmetleri sınıfı” olarak tanımlanmak istemektedirler. “Aile sağlığı elemanı” tabirleri “aile sağlığı çalışanı” olarak değiştirilmesi sonrasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan “Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” ibaresinin “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” olarak değiştirilmesi beklentisi doğmuştur. Sağlık çalışanları yardımcı sağlık hizmeti tanımı yerine sağlık hizmeti tanımı içinde yer almak istemektedir.

Eleman ibaresinin çalışan olarak değiştirilmesi çok anlamlı olmakla birlikte, Aile Hekimliği Sistemi dışında yer alan on binlerce sağlık çalışanlarının “Yardımcı Sağlık Hizmeti Sınıfı” olarak tanımlanması kabul edilemez. Bu değişiklik hekim dışı tüm sağlık çalışanlarını içine alacak şekilde yapılmalıdır.

Hekim dışı çalışanların Yardımcı Sağlık Hizmeti Sınıfı olarak tanımı sağlık hizmetinin bir bütün olarak yürütüldüğü ve bu bütün zincir içinde tüm sağlık meslek mensuplarının bu yapının vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak Sağlık Hizmetleri Sınıfı olarak tanımlanması bir elzemdir.

Sağlık hizmeti bir bütündür ve sağlık hizmeti sunumunda yer alan her sağlık meslek mensubu, yardımcı değil asıl hizmet sınıfının vazgeçilmez parçasıdır. Bu konu hekim dışı tüm sağlık çalışanlarını ilgilendirmektedir. Ayrıca konunun herhangi bir mali boyutu da bulunmamaktadır. Bu kanun teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan “Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” ibaresinin “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalıştırılan sağlık memurlarından, hekim dışı çalışanların “Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” ibaresi ile sınıflandırılması yerine, hekimlerle birlikte çalışırken, görevlerinin yardımcı olarak değil asıl sağlık işlerinin diğer bölümlerinde çalışmaları nedeniyle, yardımcı ibaresinin kaldırılarak “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

MADDE 2- Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanların Sağlık Hizmetleri Sınıfına geçmelerini düzenlemektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “III – SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlığındaki “VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ” ibaresi, maddenin ortak hükümler kısmındaki “ve yardımcı sağlık hizmetleri” ibaresi, 68 inci maddesindeki “ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” ibaresi, 69 uncu maddesindeki “ve Yardımcı Sağlık” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır.

            MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 46- “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren başka bir işleme gerek kalmaksızın Sağlık Hizmetleri Sınıfına geçerler.”      

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.